POKYNY K PŘÍSPĚVKŮM

Šablona příspěvku

 • šablona příspěvku je ke stažení zde:

Pokyny k tvorbě příspěvku

 • příspěvek musí odpovídat dodané šabloně konferenčního příspěvku (viz níže)
 • příspěvek by neměl překročit maximální počet stran uvedený níže (včetně bibliografických citací a příloh)
 • rozsah příspěvku: max. 12 stran, a to včetně celého textu, tabulek, seznamu použitých zdrojů a adresy autorů
 • seznam použitých zdrojů v příspěvku uvádějte podle citační normy APA (American Psychological Association, více zde)
 • v textu se odkazujte pomocí harvardského stylu

Typy příspěvků

 • teoretická stať
 • teoreticko-empirický příspěvek
 • výzkumná zpráva
 • evaluační zpráva

Struktura příspěvku

 • název příspěvku: psát od levého okraje, písmo ve velikosti 14 bodů, zvýraznění tučné
 • autor/autoři: jméno a příjmení, psát od levého okraje bez titulů, uvést stát ve zkratce
 • abstrakt (v jazyce příspěvku a v angličtině): v rozsahu 500–900 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének, vystihnout odbornou stránku příspěvku (zaměření, metody, výsledky), psát od levého okraje a bez odsazení
 • klíčová slova: 5–7 klíčových slov, oddělovat středníkem, psát od levého kraje
 • text: nadpisy kapitol psát od levého okraje s tučným zvýrazněním (velikost 12 bodů), k číslování kapitol nepoužívat funkci číslování
 • adresa autorů: titul(y), jméno, příjmení, název pracoviště (univerzita, fakulta, katedra), e-mail

Formátování

 • font: Times New Roman
 • velikost písma: 12 bodů pro text
 • řádkování: 1 řádek
 • meziznakové mezery: normální
 • na konci řádků nerozdělujte slova
 • při odkazování na zdroje v textu používejte harvardský styl v závorce, a to následovně: (Příjmení, rok vydání, strana)
 • očíslované tabulky, obrázky, grafy, schémata vytvořené v textovém editoru zařaďte přímo do textu, oskenované obrázky prosím přikládejte na samostatné stránce

Zdroje

Zdroje se řadí v abecedním pořadí. U každého zdroje uveďte základní bibliografické údaje podle citační normy APA.

Příklady:

 • Kniha: Příjmení, J. (rok vydání). Název. Místo vydání: Vydavatel.
 • Kapitola v knize: Příjmení, J. (rok vydání). Název příspěvku. In Příjmení, J. Název knihy. Místo vydání: Vydavatel, strany.
 • Příspěvek v časopisu: Příjmení, J. (rok vydání). Název příspěvku. Název časopisu, roč. (číslo), strany.

Poznámka

Při výběru tématu příspěvku prosím o respektování tematických zaměření vědecké konference SOCIALIA 2023. Redakční rada si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, které nebudou korespondovat s tematickými zaměřeními konference, příp. nebudou pozitivně hodnocené ze strany recenzentů.